O projekcie

Od czerwca 2013 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów rozpoczęły realizację dwuletniego projektu systemowego

 

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA


współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.


GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU
jest  dostosowanie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu na Mazowszu do zmieniającej się sytuacji w edukacji.

Projekt ma umożliwić nauczycielom, dyrektorom szkół, instruktorom praktycznej nauki zawodu nabycie specjalistycznych kwalifikacji i nowych umiejętności, które przyczynią się do zapewnienia potrzeb uczniów z dysfunkcjami, podniesienia poziomu kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży, a tym samym ograniczą skutki polaryzacji szkół na Mazowszu.

PROJEKT ZAKŁADA wsparcie 2850 nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół oraz instruktorów praktycznej nauki z całego woj. mazowieckiego. Dedykowany jest przede wszystkim beneficjentom z obszarów wiejskich.

Przez najbliższe dwa lata przewidziano ich wsparcie w następujących formach:

- kursy kwalifikacyjne,
- kursy doskonalące z komponentem on-line,
- kursy językowe z komponentem on-line,
- wykłady otwarte,
- sieci wymiany doświadczeń i samokształcenia.

PORTAL INTERNETOWY stanowić będzie główne miejsce promocji i upowszechniania założeń programu, miejsce spotkań i wymiany informacji, a także miejsce nauki on-line. Pozwoli w praktyczny sposób rozwijać umiejętności nauczycieli w zakresie TIK.

PROJEKT MA PRZYNIEŚĆ TRWAŁE EFEKTY W POSTACI:

- Opracowania dwóch modelowych rozwiązań dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- Nabycia dodatkowych kwalifikacji przez 250-u nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu.
- Podniesienia kompetencji metodycznych, społecznych i informatycznych przez 2600 nauczycieli/dyrektorów szkół.
- Funkcjonowania 7-u sieci wymiany doświadczeń mazowieckich nauczycieli.
- Podniesienia kompetencji językowych (język angielski) przez 210-u nauczycieli.